Lowland

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en de toegang van de website www.waterjobs.nl

www.waterjobs.nl: www.waterjobs.nl is gevestigd en kantoorhoudende te Middelburg aan de Noordpoortstraat 15 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 70244863 hierna te noemen waterjobs.nl

Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de door waterJobs.nl aangeboden diensten voor het plaatsen van cv’s of vacatures hierna te noemen Gebruiker.

Website: www.waterjobs.nl

Artikel 2 Doel en kosten

  1. De website bestaat uit een CV- en vacaturebank.
  2. Het plaatsen van cv’s is gratis.
  3. Aan het plaatsen van vacatures zijn kosten verbonden.
  4. Aan het plaatsen van online advertenties in de vorm van een Leaderboard of een Banner zijn kosten verbonden.

Artikel 3 Websites derden

Indien op waterjobs.nl links zijn opgenomen naar websites van derden, is waterjobs.nl niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 4 Gebruik

4.1 Het gebruik van de website door Gebruiker alsmede het e-mail verkeer tussen gebruikers onderling vindt plaats voor eigen rekening en risico.

4.2 waterjobs.nl is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.

4.3 Gebruiker zal de CV- en vacaturebank en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij is bestemd, te weten het plaatsen van cv’s respectievelijk vacatures alsmede het verzenden van e-mails naar andere gebruikers voor zover dit plaatsvindt in het kader van het doen van een sollicitatie of werving van personeel.

4.4 Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) de website te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is. Hieronder wordt onder andere - doch niet uitsluitend - verstaan:

4.a het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende (bedrijfs)informatie;

4.b het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere gebruikers;

4.c het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere gebruikers die geen verband houden met het plaatsen van vacatures of het doen van sollicitaties.

4.d het - eventueel met hulpmiddelen - selecteren en gebruiken van gegevens van andere gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid.

4.e het doen van reclame-uitingen.

4.f het doen van politieke uitlatingen.

4.g het doen van discriminerende, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen.

4.h het hinderen van andere gebruikers in het gebruik van de website c.q. het hinderen van de werking van de website.

Artikel 5 Betaling

5.1 Betalingen door gebruiker aan waterjobs.nl geschieden steeds voor eigen risico van gebruiker.

5.2 Betalingen dienen uitsluitend in Euro’s te geschieden en uitsluitend via credit card of IDEAL te worden voldaan.

5.3 Plaatsing van vacature(s) zal uitsluitend geschieden als het vereiste bedrag in één keer is betaald aan waterjobs.nl

5.4 Ter bevestiging zal een digitaal factuur per email worden gezonden naar het opgegeven contactpersoon/email adres.

5.5 Restitutie zal uitsluitend plaats vinden na persoonlijk contact met de vertegenwoordiger van waterjobs.nl en nadien dit ter beoordeling is voorgelegd.

Artikel 6 Privacy

6.1 Gebruiker is zich ervan bewust dat waterjobs.nl persoonlijke gegevens van andere gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen.

6.2 Gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met de (persoons)gegevens van derden, waaronder de gegevens van de kandidaten die middels de cv database aan de gebruiker ter inzage zijn gegeven.

6.3 Gebruiker mag de gegevens uitsluitend gebruiken om relevante, potentiele kandidaten te benaderen voor het vervullen van een concrete, bestaande en passende vacature. Iedere andere of verdergaande verwerking is niet toegestaan.

6.4 Gebruiker zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het hiervoor beschreven doel. Wanneer een kandidaat direct of indirect bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn gegevens door een andere gebruiker zal deze onmiddellijk stoppen met gebruik ervan en de gegevens vernietigen. waterJobs.nl garandeert niet dat de hierboven bedoelde informatie actueel, compleet of accuraat is. waterjobs.nl aanvaardt hierin geen enkele aansprakelijkheid.

6.5 waterjobs.nl zal op geen enkele manier partij zijn bij een eventuele (arbeids- of uitzend)overeenkomst tussen of met een gebruiker en een kandidaat.

6.6 Behoudens voor zover expliciet toegestaan op grond van deze algemene voorwaarden, mag de Gebruiker (persoons)gegevens van derden, waartoe Gebruiker door of in verband met de overeenkomst toegang krijgt of die door of in verband met de media openbaar zijn gemaakt, niet verwerken of anderszins gebruiken.

6.7 Het is Gebruiker in het bijzonder niet toegestaan om deze , (persoons)gegevens van derden te gebruiken voor het overbrengen van (ongevraagde) communicatie en al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen.

6.8 Gebruiker staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met het bepaalde in dit artikel en alle toepasselijke wet-en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie, waaronder in elk geval de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker zal waterJobs.nl volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving door de gebruiker van het bepaalde in dit artikel of van enig wet- of regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie.

6.9 Gebruiker zal waterjobs.nl verder alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die waterjobs.nl in verband daarmee ondervindt.

6.10 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde, is gebruiker zonder aanmaning of ander voorafgaande verklaring een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,- zegge tweeduizend vijfhonderd Euro per overtreding, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven een afzonderlijke overtreding oplevert. Deze boete komt waterjobs.nl toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van waterjobs.nl, daaronder mede begrepen het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding naast de boete.

6.11 waterjobs.nl verwerkt persoonsgegevens volgens de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 7 Wet gelijke behandeling

7.1 Waterjobs.nl zal een vacature verwijderen als een opgenomen eis of gegeven motivering in strijd is met de door waterjobs.nl bekendgemaakte kaders, of indien er twijfels bestaan over de rechtsgeldigheid daarvan.

7.2 Een Gebruiker die een vacature opmerkt die in strijd is met de Gelijke Behandelingswetgeving als in dit artikel bedoeld, wordt verzocht dit te melden bij rvanakkeren@waterjobs.nl - er zal dan de actie ondernomen worden zoals in artikel 8 is beschreven.

Artikel 8 Uitsluiting waterjobs.nl
gaat over tot onmiddellijke verwijdering van een CV of vacature en uitsluiting van de verantwoordelijke Gebruiker indien:

8.1 er sprake is van oneigenlijk gebruik in de zin van artikel 4 vierde lid of op andere wijze misbruik wordtgemaakt van de via de website aangeboden faciliteiten;

8.2 waterjobs.nl ernstige bedenkingen heeft bij de integriteit van Gebruiker.

8.3 binnen drie maanden sprake is van herhaalde overtreding van het bepaalde in artikel 6 eerste lid.

8.4 bezoekers worden middels een IP adres gelogd - bij herhaaldelijk misbruik van de website en / of haar functionaliteiten of het moedwillig saboteren van de functionaliteit van waterjobs.nl zal dit IP adres gebruikt worden om uw provider op de hoogte te brengen en in uiterste gevallen een gerechtelijke procedure starten.

Artikel 9 Onderhoud/storingen

9.1 Waterjobs.nl spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot de website te verschaffen. Waterjobs.nl kan (onderdelen van) de website echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. Waterjobs.nl zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.

9.2 Waterjobs.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheidvan de website.

Artikel 10 Wijziging dienstverlening

10.1 Waterjobs.nl mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via de website aanbiedt waterjobs.nl zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan Gebruikers.

10.2 Waterjobs.nl mag ongevraagd per e-mail nieuwsberichten over (het gebruik van) de website of haar dienstverlening naar Gebruikers versturen.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door waterjobs.nl geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen, software, ontwerp,merkrechten etc., berusten bij waterjobs.nl, tenzij anders is aangegeven. Logo’s van gebruikers die ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van gebruiker. waterjobs.nl behoudt zich het recht voor deze logo’s in grootte te bewerken (niet de vorm) voor gebruik op de website: bij het ter beschikking stellen van een gebruikerslogo, geeft gebruiker hiervoor stilzwijgend toestemming.

11.2 Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten van de website te bewerken, te kopiëren en/ofop enige wijze aan derden ter beschikking stellen. De website waterjobs.nl is qua inhoud,vormgeving, en layout volledig beschermt via copyright en auteursrecht.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Waterjobs.nl is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet van waterjobs.nl of haar medewerkers.

12.2 De informatie op de website kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Aan de inhoud daarvan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. waterjobs.nl raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

Artikel 13 Algemeen

13.1 Door het gebruik van de website gaat Gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.

13.2 Gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld deze algemene voorwaarden opnieuw te accepteren indien daarin wijzigingen hebben plaatsgevonden. Deze algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden aangepast,waterjobs.nl adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken op haar website www.waterjobs.nl

13.3 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullenaan de bevoegde rechter te Breda worden voorgelegd.

Artikel 14 Klachten

Bij klachten over de dienstverlening door waterjobs.nl, waaronder ook de website wordt aangemerkt, kunt u dit kenbaar maken via info@waterjobs.nl

Download hier de algemene voorwaarden

Download